Thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Qúy vị Cổ đông của Công ty

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục HBE đã có Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng kính mời Qúy vị Cổ đông của Công ty về dự.

Thời gian tổ chức:08 giờ, ngày 26 tháng 06 năm 2022.

Địa điểm:Tại Nhà đa năng Trường Tiểu học Hoa Sen.

TDP Hưng Nhân, Phường Hưng Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung:

1/ Tổng kết Nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2022) và định hướng kế hoạch Nhiệm kỳ 5 năm (2022 – 2027) của Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc.

2/ Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3/ Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

4/ Thông qua Nghị quyết.

Qúy vị Cổ đông có thểủy quyền cho người thay mình dự Đại hội, người được ủy quyền cầm theo giấyủy quyền theo mẫu của Công ty và CMND hoặc CCCD để về dự.

Mọi thông tin về Đại hội và quy định về tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được đăng tải chính thức trên Website của Công ty: hbe.edu.vn.

Lưu ý:– Qúy Cổ đông vui lòng tự túc phương tiện, bố trí thời gian tham dự Đại hội đúng giờ quy định.

– Các Cổ đông ứng cử vào HĐQT/BKS phải nộp đơn về Ban tổ chức trước 17h ngày 23/06/2022.

  Trân trọng thông báo!

                                                                                                        TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                        Chủ tịch

                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                            Hồ Gia Bảo

 

  • Xem thông tin chi tiết tại đường link:

https://bitly.com.vn/m1y4ql

https://bitly.com.vn/rxmh9m

admin